Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vinterior zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Tenzij Vinterior zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Vinterior zijn vrijblijvend en Vinterior behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Vinterior. Vinterior is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vinterior dit mede binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
3.2 Voor verzending binnen Nederland hanteren wij de tarieven van Post.nl. Bij bestellingen boven de 100 euro rekenen wij geen verzendkosten.
3.3 Betaling kan geschieden door middel van Creditcard (Mastercard en Visa), Bancontact of iDEAL doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor deze online betalingen worden géén extra kosten berekend. Na betaling ontvangt u via email een bevestiging met daarin een overzicht van de producten, de kosten en het betaalde bedrag.

Artikel 4. Levering
4.1 Vinterior streeft ernaar om uw bestelling binnen Nederland binnen 5-9 dagen na betaling te leveren. Leveringstijden zijn indicatief en overschrijding ervan geeft u geen recht op schadevergoeding of de bestelling te annuleren dan wel de koopovereenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van u redelijkerwijs niet verwacht kan worden de koopovereenkomst in stand te laten. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. De klant heeft de keuze om het pakket aangetekend of per reguliere post te verzenden. De kosten voor het verzenden komen voor rekening van de klant. Bij verzending via reguliere post kan Vinterior niet verantwoordelijk worden gesteld voor poststukken die niet zijn aangekomen.
4.2 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.3 Levering in gedeelten is toegestaan.
4.4 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 5. Reclamaties en retourzending
5.1 Vinterior heeft met veel zorg haar collectie samengesteld en streeft kwaliteit na bij ieder product. U bent verplicht het geleverde product te controleren alvorens het in gebruik te nemen.
U dient de bij levering zichtbare tekorten of beschadigingen direct (uiterlijk binnen 24 uur na levering), nauwkeurig en gedetailleerd per e-mail te melden aan Vinterior
Niet direct bij de levering zichtbare tekorten of beschadigingen dient u binnen 7 dagen, nauwkeurig en gedetailleerd, na levering per e-mail te melden aan Vinterior
Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u het binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden op onze website. Indien binnen deze termijn door Vinterior geen schriftelijke reclamaties zijn ontvangen, wordt Vinterior geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

5.2 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen het product ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking en niet beschadigd, zonder opgaaf van reden te retourneren aan Vinterior. Indien het product omwille van schade of een defect niet aan uw verwachtingen voldoet, is het aan Vinterior om te besluiten om over te gaan tot eventuele restitutie van de verzendkosten. Vinterior zal in dat geval binnen 30 dagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten dan wel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven. In beide gevallen, indien van toepassing, onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten. Deze verzendkosten worden beschouwd als vergoeding voor retour zenden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van M03 en van het personeel en de producten van Vinterior voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Vinterior is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 Vinterior aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Vinterior.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van Vinterior jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Vinterior verschuldigd is.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Vinterior heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vinterior gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Vinterior kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy
Vinterior respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Door het aanmelden als nieuwe klant verleent u toestemming de gevraagde gegevens op te slaan. De persoonlijke informatie behandelt Vinterior vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Door het aanmelden voor de nieuwsbrief van Vinterior verleent u toestemming om uw persoonlijke gegevens en e-mail adres op te slaan om u in de toekomst te informeren over activiteiten en aanbiedingen van Vinterior
Persoonlijke informatie wordt onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk ter uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan Vinterior bij bestelling opgave doet van een adres, is Vinterior gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Vinterior schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Vinterior gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vinterior deze voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vinterior in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vinterior vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Vinterior is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vinterior, Voshollei 37, 2930 Brasschaat, Belgium

nathalie@mo3.nl

BE0738611646